Adresa sídla pre zahraničné osoby - podnik zahraničnej osoby

Adresa sídla pre zahraničné osoby - podnik zahraničnej osoby

V tomto článku si bližšie rozoberieme podmienky podnikania zahraničných osôb na území Slovenskej republiky, najmä s ohľadom na adresu sídla, resp. miesta podnikania.

 

Kto je považovaný za zahraničnú osobu?

V zmysle Obchodného zákonníka je za zahraničnú osobu považovaná:

 • fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť),
 • právnická osoba, ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Podľa uvedenej definície je kritériom len bydlisko, resp. sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

 

Podmienky na prevádzkovanie podnikania (živnosti)

Zahraničné osoby môžu podnikať v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie na účely Obchodného zákonníka podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky

Pri podnikaní zahraničnej fyzickej osoby nehovoríme o klasickej živnosti, ale o podniku zahraničnej fyzickej osoby. Pre založenie podniku zahraničnej fyzickej osoby na Slovensku musíte spĺňať všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti, ktoré sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Podmienku bezúhonnosti narozdiel od slovenských živnostníkov musíte dokladovať predložením výpisu z registra trestov:

 • z krajiny, kde máte pobyt (pri pobyte na Slovensku dlhšom ako 6 mesiacov môže byť aj slovenský výpis z registra trestov),
 • nesmie byť starší než 3 mesiace, a
 • musí byť preložený do slovenského jazyka.

Pri zahraničnej právnickej osobe, musí spĺňať všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

 

Kde môže byť adresa sídla (miesta podnikania) podniku zahraničnej osoby? 

Podmienkou na prevádzkovanie podnikania na Slovensku zahraničnou osobou je aj určenie miesta podnikania (sídla) podniku zahraničnej osoby/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Táto adresa musí byť v Slovenskej republike.

Pri samotnom zápise podniku zahraničnej osoby na Slovensku je potrebné predložiť príslušnému úradu oprávnenie na zápis určitej nehnuteľnosti na Slovensku ako adresy miesta podnikania zahraničnej osoby. Fyzické osoby to dokladujú živnostenskému úradu a právnické osoby obchodnému registru.

Adresa miesta podnikania (sídla) podniku zahraničnej osoby musí byť v Slovenskej republike a môžete ju získať týmito spôsobmi:

 1. kúpa vlastnej nehnuteľnosti 
 2. prenájom kancelárskych alebo iných priestorov
 3. poskytnutie virtuálneho sídla (registračnej adresy)

 

Sídlo vo vlastnej nehnuteľnosti

V prípade, ak zahraničná osoba vlastní v Slovenskej republike nehnutenosť, je možné použiť adresu tejto nehnuteľnosti na zápis miesta podnikania (sídla). Táto možnosť je však finančne náročná, navyše nesie so sebou aj určité riziká, o ktorých sme písali v osobitnom článku.

 

Miesto činnosti v prenajatých priestoroch

Ďalšou alternatívou pre adresu miesta podniku zahraničnej osoby je uviesť priestory, ktoré si za tým účelom prenajímate. Registračnému orgánu máte povinnosť dokladovať dokument (napr. nájomná zmluva), ktorý Vás oprávňuje na užívanie nehnuteľnosti.

V dnešnej dobe si podnikanie často nevyžaduje mať fyzické priestory, preto týmto spôsobom si môžete zbytočne zvýšiť náklady na prevádzkovanie činnosti. Naštastie existujú aj ďalšie možnosti.

 

Využitie virtuálneho sídla

Často využívanou variantou zahraničných osôb je objednanie služby virtuálneho sídla. Ide o komerčnú službu, ktorej podstatou je len poskytnutie registračnej adresy a s tým súvisiach služieb. Virtuálnym sídlom získate aj množstvo výhod, ako napr.:

 • výrazne nižšie náklady oproti prenájmu,
 • stabilitu sídla,
 • označenie schránky a iné služby.

 

Kde si vybrať virtuálne sídlo?

Virtuálne sídlo si vyberte v okolí lokality, kde sa zdržiavate. Na výber máte viacero miest v rámci Slovenska. Okrem Bratislavy, viete virtuálne sídlo zriadiť aj v iných väčších mestách, ako napríklad: Košice, Žilina, Nitra, Banská Bystrica alebo aj Trenčín.

Prečítajte si aj špeciálny článok na tému výberu mesta virtuálneho sídla. Objednávku registračnej adresy u nás viete urobiť jednoducho prostredníctvom online formulára.

 

 

logo adresáreň

Pozrite si naše adresy sídiel a trvalých pobytov

Naše sociálne siete: