Aký je rozdiel medzi sídlom firmy a prevádzkarňou?

Aký je rozdiel medzi sídlom firmy a prevádzkarňou?

Sídlo a prevádzkareň firmy sú dva často zamieňané pojmy, pričom majú odlišný význam a plnia iný účel. V tomto článku si bližšie priblížime základné rozdiely medzi nimi.

Sídlo firmy

Každá spoločnosť musí mať určenú adresu ako svoje sídlo. Sídlo firmy môže byť vždy len jedna adresa. Ide o adresu, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, poprípade aj v iných registroch vedených osobitným zákonom. Oficiálna adresa sídla slúži na určenie príslušnosti jednotlivých štátnych orgánov a na komunikáciu s nimi.

Na to, aby mohlo byť zapísané sídlo firmy do príslušného registra, musí firma preukázať oprávnenie na zápis danej nehnuteľnosti, najčastejšie predložením súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do OR. Bez preukázania právneho vzťahu k nehnuteľnosti nie je možné zapísať adresu ako sídlo obchodnej spoločnosti. 

V sídle spoločnosti sa samozrejme môže vykonávať aj podnikateľská činnosť, ale práve často sa stáva, že sídlo firmy je na jednej adrese (napr. v rodinnom dome), ale podnikateľská činnosť sa vykonáva na inom mieste, prípadne sa miesto výkonu činnosti častejšie mení.

Aj práve preto si podnikatelia často zriaďujú virtuálne sídlo, aby v prípade zmeny prevádzkarne nemuseli meniť sídlo vo všetkých registroch. Ak je pre vás problematika sídiel nová, pozrite si aj osobitný článok s najčastejšími otázkami o sídle firmy.

 

Prevádzkareň

Prevádzkareň definuje Obchodný zákonník ako priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Keď nahliadneme do Živnostenského zákona, tak ten nám poskytuje konkrétnejšiu definíciu prevádzkarne, a to, že ide o priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.

Ide teda o miesto, kde reálne vykonávate svoju činnosť, napríklad konkrétna predajňa potravín, konkrétny obchod s oblečením, kaviareň a podobne. Jedna firma môže mať súčasne aj viacero prevádzkarní.

Zákon poskytuje aj negatívne vymedzenie prevádzkarne. Za prevádzkareň nemožno považovať priestor, ktorý súvisí s prevádzkovaním živnosti, napr.:

 • priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa, 
 • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby, 
 • výstavné priestory a vzorkové predajne, 
 • priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

 

Za prevádzkareň takisto nemôžeme považovať ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, napr.:

 • stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie, 
 • zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy (najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu),
 • vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti, 
 • pojazdné predajne (najmä foodtrucky), 
 • zariadenia na poskytovanie reklamy.

 

Povinnosti súvisiace s prevádzkarňou

Ohlásenie prevádzkarne a oznámenia

Aby ste mohli začať vykonávať činnosť v prevádzkarni, tak je nevyhnutné, aby ste najprv priestor ohlásili za prevádzkareň na príslušnom živnostenskom úrade. Túto povinnosť si je potrebné splniť do 15 dní od zriadenia prevádzkarne.

Bude potrebné oznámiť a získať Rozhodnutie alebo Záväzné stanovisko od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

V prípade ak máte povinnosť používať registračnú pokladňu, tak to je potrebné oznámiť príslušnému daňovému úradu.

 

Priestor prevádzkarne

Na rozdiel od sídla spoločnosti, pri ohlasovaní prevádzkarne nie je potrebné preukazovať živnostenskému úradu žiadne oprávnenie na využívanie nehnuteľnosti. Je potrebné dávať pozor na účel nehnuteľnosti, ktorý je uvedený v kolaudačnom rozhodnutí, nakoľko priestor nemožno využívať na iný účel, než je uvedený v rozhodnutí.

 

Vypracovanie poriadkov a povinnosti z osobitných zákonov

Spotrebiteľ má byť riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie, ako aj o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, tzn. vytvoriť reklamačný poriadok. V minulosti existovala povinnosť umiestniť ho na dobre viditeľnom mieste. V dnešnej dobe táto povinnosť už neexistuje, no stále sa odporúča vypracovať reklamačný poriadok.

V určitých odvetviach (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o ľudské telo) je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Veľkou výhodou je, že vzory prevádzkových poriadkov má na svojej webovej stránke Úrad verejného zdravotníctva SR v závislosti od toho, pre aké zariadenie prevádzkový poriadok hľadáte.

Na čo určite netreba zabúdať je vypracovanie požiarneho poriadku v prevádzkach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a vykonať školenie bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pre zamestnancov.

Aby ste predišli zbytočným pokutám netreba zabúdať ani na vyvesenie oznámenia o zákaze fajčenia na viditeľnom mieste. Ďalšie povinnosti a obmedzenia vyplývajú z rôznych vyhlášok a závisia od toho, čo konkrétne budete vykonávať v prevádzkarni, napr.: 

 • vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na ubytovacie zariadenia, alebo
 • vyhláška 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

 

Označenie prevádzkarne

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa musíte myslieť na správne označenie svojej prevádzkarne. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste je nevyhnutné uviesť:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho,
 • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
 • prevádzková doba určená pre spotrebiteľa.

 

Je vo Vašom záujme si pred začatím vykonávania činnosti v prevádzkarni naštudovať všetky povinnosti, aby ste sa vyhli zbytočnému plateniu pokút za ich nedodržanie.

 

Je virtuálne sídlo prevádzkou?

Na túto otázku je jednoduchá odpoveď: Nie je. Virtuálne sídlo je len adresa sídla. Súčasťou virtuálneho sídla je obvykle len súhlas so zápisom sídla (nie prevádzky), označenie schránky a administratíva súvisiaca s poštou, napríklad preberanie pošty, úschova pošty, notifikácie o pošte, skenovanie, preposielanie pošty. Virtuálne sídlo nie je miesto, v ktorom je klient oprávnený vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, teda nie je prevádzkarňou. 

Vyplňte online formulár a za pár minút máte sídlo

Zmluvu o sídle obdržíte okamžite po vyplnení formuláru

fas fa-mobile-alt

Pridajte sa

k nám

Máme bohaté skúsenosti so správou virtuánych sídiel pre firmy.

0
sídiel firiem na poskytovaných adresách
0
adries na výber

logo adresáreň

Pozrite si naše adresy sídiel a trvalých pobytov

Naše sociálne siete: